ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਸੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਜਣ ਓਹਲੇ ਨਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਵੱਸੇ। ਸਾਗਰ ਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੂਫਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੋਭ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿ...
SikhThought-DasKhaaBhla

ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ’ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤਿ...
SikhThought - GuruGranthSahibJiFeatured

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਕਾਵਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਵਿ - ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ...
SikhThought - GuruNanakDevJi

ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਉਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵਧੇਰੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਮਨੁਖ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਰੁਕ ਤੂਫ਼ਾਨ...