ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਸੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਜਣ ਓਹਲੇ ਨਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਵੱਸੇ। ਸਾਗਰ ਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੂਫਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੋਭ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿ...
SikhThought-DasKhaaBhla

ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ’ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤਿ...
SikhThought - Ardass

ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...

ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਘੜ ਦੁਘੜ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦ...
SikhThought - GuruGranthSahibJiFeatured

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਕਾਵਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਵਿ - ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ...