ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਸੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਜਣ ਓਹਲੇ ਨਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਵੱਸੇ। ਸਾਗਰ ਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੂਫਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੋਭ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿ...
SikhThought-DasKhaaBhla

ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ’ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤਿ...
SikhThought - Ardass

ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...
SikhThought - GuruNanakDevJi

ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਉਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵਧੇਰੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਮਨੁਖ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਰੁਕ ਤੂਫ਼ਾਨ...